ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تکه کد کاربردی - ریستارت برنامه اندرویدی post image

تکه کد کاربردی - ریستارت برنامه اندرویدی

تگ ها : ریستارت برنامه اندروید,ریستارت برنامه,کد ریستارت برنامه,restart app,restart app in android
آخرین ویرایش : 1395/3/10

در بسیاری مواقع نیازمند دستورهایی هستیم تا برنامه اندرویدی پس از انجام چند عملیات خودش را ریستارت کند. با استفاده از این تابع می توانید برنامه خود را ریستارت کنید.

public void restartApp(Context cnt) {
    Intent i = cnt.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(cnt.getPackageName());
    i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
    cnt.startActivity(i);
  }

نحوه استفاده

تابع فوق را به کلاس مورد نظر اضافه کنید وبه شکل زیر فراخوانی نمایید.

restartApp(getBaseContext());

نکته : پارامتر ارسالی context می باشد.در اکتیویتی ها اکثرا با getBaseContext() و در فرگمنت ها با getActivity مقداردهی می شود.