ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تکه کد کاربردی - خواندن و نوشتن در فایل با اندروید post image

تکه کد کاربردی - خواندن و نوشتن در فایل با اندروید

تگ ها : نوشتن فایل,خواندن فایل,خواندن محتوای فایل,نوشتن و خواندن فایل در اندروید,خواندن فایل در اندروید,نوشتن به فایل در اندروید
آخرین ویرایش : 1395/3/18

در بعضی برنامه های اندرویدی نیازمند خواندن و یا نوشتن متن و یا قسمتی از یک فایل می شویم. در این پست تکه کد های کاربردی برای این کار معرفی خواهد شد.

 

1- تایع writeStringAsFile : شما با فراخوانی و ارسال پارامترهای context و fileContents(رشته مورد نظر برای نوشتن در فایل)و filename(آدرس و نام فایل به همراه .txt و یا غیره) متوانید رشته مورد نظر را در یک فایل ذخیره کنید.

public void writeStringAsFile(Context context, String fileContents, String fileName) {
    try {
      FileWriter out = new FileWriter(new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + fileName));
      out.write(fileContents);
      out.close();
    } catch (IOException e) {
    }
  }

 

2- تابع readFileAsString : شما با فراخوانی این تابع و ارسال پارامتر های context و filepath(آدرس فایل مورد نظر) می توانید محتوای یک فایل را بصورت رشته بخوانید.

public static String readFileAsString(Context context, String filePath) {
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    String line;
    BufferedReader in = null;

    try {
      in = new BufferedReader(new FileReader(new File(filePath)));
      while ((line = in.readLine()) != null) stringBuilder.append(line);

    } catch (FileNotFoundException e) {
    } catch (IOException e) {
    }

    return stringBuilder.toString();
  }

 

نکته : پرمیشن های زیر هم در خواندن و نوشتن فایل باید استفاده شوند.

 <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />