ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

آموزش کتابخانه - MpAndroidChart - رسم نمودار دایره ای post image

آموزش کتابخانه - MpAndroidChart - رسم نمودار دایره ای

تگ ها : ساخت نمودار دایره ای در اندروید,ساخت pie chart در اندروید,استفاده از کتابخانه MPandroidChart
آخرین ویرایش : 1395/4/8

بخش اول آموزش استفاده از کتابخانه MpAndroidChart - آموزش رسم نمودار دایره ای

1- پروژه خود را ایجاد کنید و کد های زیر را جهت لود کتابخانه به گریدل اضافه کنید.

repositories {
  maven { url "https://jitpack.io" }
}
 
dependencies {
  compile 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v2.2.5'
}

2- در فایل activity_main.xml کد زیر را اضافه کنید تا ظاهر نمودار لود شود.

<com.github.mikephil.charting.charts.PieChart
  android:id="@+id/chart"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" /> 

3- در کلاس MainActivity.java و تابع OnCreate() کدهای زیر را اضافه می کنیم تا هم یک اشاره گری به نمودار تعریف کرده باشیم و هم داده های عددی را در یک آرایه آماده لود کنیم.

توجه : نوع داده نمودار Entry میباشید که موقع تعریف یک شی از آن  بصورت new Entry(4f,0); استفاده می شود که پارامتر اول یعنی 4 در مثال ما مقدار داده و پارامتر دوم یعنی 0 شماره در ردیف داده ها می باشد.

PieChart pieChart = (PieChart) findViewById(R.id.chart);
// creating data values
 ArrayList entries = new ArrayList<>();
    entries.add(new Entry(4f, 0));
    entries.add(new Entry(8f, 1));
    entries.add(new Entry(6f, 2));
    entries.add(new Entry(12f, 3));
    entries.add(new Entry(18f, 4));
    entries.add(new Entry(9f, 5));

4- داده های آرایه ای را با دستور زیر به داده قابل ارایه به نمودار تبدیل می کنیم.

PieDataSet dataset = new PieDataSet(entries, "# of Calls");

5- یک آرایه ای از رشته ها برای نام گزاری بخش های داده های ساخته شده بصورت زیر ایجاد می کنیم.

ArrayList labels = new ArrayList();
    labels.add("January");
    labels.add("February");
    labels.add("March");
    labels.add("April");
    labels.add("May");
    labels.add("June");

6- با استفاده از دستورات زیر لیبل ها و دیتاست را آماده لود به نمودار می کنیم و با تابع setData() داده ها را به نمودار واگزار می کنیم.

PieData data = new PieData(labels, dataset); // initialize Piedata
pieChart.setData(data); set data into chart

مراحل 7 به بعد اختیاری می باشد.

7- برای ایجاد توضیح به نمودار از دستور زیر استفاده می کنیم.

pieChart.setDescription("Description"); // set the description

8- بعد از ساخت dataset قبل از تبدیل آن به دیتای قابل ارائه به نمودار با استفاده از دستور زیر به نمودارها رنگ ست می کنیم.

dataset.setColors(ColorTemplate.COLORFUL_COLORS);

9- برای افزایش زیبایی بصری کار و لود با انیمیشن از دستور زیر استفاده می کنیم.

pieChart.animateY(5000);