ورچر

آموزشهای پراکنده از دنیای برنامه نویسی اندروید

تکه کد کاربردی - کنترل دسترسی به اینترنت برنامه اندرویدی post image

تکه کد کاربردی - کنترل دسترسی به اینترنت برنامه اندرویدی

تگ ها : کنترل دسترسی به اینترنت,کنترل دسترسی به اینترنت برنامه اندرویدی
آخرین ویرایش : 1395/3/13

در پیاده سازی برنامه های آنلاین نیازمنیدیم تا دسترسی به اینترنت را از درون برنامه خود کنترل کنیم.با استفاده از تابع زیر می توانیم این کار را انجام دهیم.

public boolean isNetworkAvailable(Context context) {
    ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) context
        .getSystemService(context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    NetworkInfo activeNetworkInfo = connectivityManager
        .getActiveNetworkInfo();
    return activeNetworkInfo != null && activeNetworkInfo.isConnected();
  }

 

نحوه استفاده

تابع را بصورت isNetworkAvailable(getBaseContext()) فراخوانی کنید.